Els nostres serveis

  Llicències municipals

 • Obtenció i renovació de llicències ambientgals, segons la Llei 3/1998 de la intervenció integral de l'Administració Ambiental.
 • Llicències d'activitats industrials, comercials i del sector serveis.
 • Confecció de projectes i direcció tècnica d'instal.lacions.
 • Guals, reserva d'estacionament, d'obres i rètols comercials.

  Obres i construccions

 • Projectes d'execució i direcció d'obra d'edificis industrials i comercials.
 • Projectes d'arquitectura per a vivendes i reformes importants.
 • Cèdul.les de primera ocupació i d'habilitat.
 • Obtenció de llicències municipals per a la instal.lació de cases prefabricades i xalets de fusta.
 • Informes sobre les patologies d'elements de la construcció.

  Instal.lacions

 • Assessorament per a les modificacions en instal-lacions existents.
 • Projectes tècnics segons el nou Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Reial Decret 842/2002, 2 d'agost).
 • Línies compostes per cables no propagadors de la flama i lliures d'halògens.
 • Altres instal.lacions (climatització, aparells a pressió, frigorífiques,etc)

  Protecció contra incendis

 • Projectes de seguretat contra incendis.
 • Mesures de prevenció, protecció i extinció d'incendis, segons el que disposen la CTE i les ordenances municipals d'aplicació.
 • Condicions per a la seguretat davant de tercers. Informes sobre l'estabilitat i la resistència al foc (EF/RF) dels elements estructurals de les edificacions.
 • Desenfumatge, aeròlica, sectoritzacions,tallafocs i alarmes.

  Energia solar fotovoltaica

 • Configuració de parcs solars de producció d'energia elèctrica, atenent als Reials Decrets 436/2004, de 12 de març, i 1663/2000, de 29 de setembre, pels quals s'extableix la metodologia per a l'actualització i sistematització del règim jurídic i econòmic de l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim especial, i la connexió d'instalacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió.
 • Tramitació de sol.licituts de punts de connexió davant d'Endesa.
 • Recomanació de proveïdors de mòduls fotovoltaics, tots ells amb certificació TÜV.
 • Estudis previs per a la implantació de mòduls fotovoltaics sobre cobertes d'edificis industrials.
 • Projectes elèctrics per a instal.lacions agrupades de plantes fotovoltaiques de fins a 100 kwp cadascuna.

  Energia solar tèrmica

 • Utilització de l'energia solar baixa temperatura mitjançant captadors plans.
 • Assessorament en l'elecció dels sistemes.
 • Projectes per a sol.licitud de les autoritzacions.
 • Recomanació sobre els equips més idonis per a cada aplicació.
 • Direcció i control de la instal.lació i l'engegada.
 • Tramitació de les subvencions disponibles per a aquestes aplicacions.
 • Estudis previs i auditories energètiques per a les aplicacions de captadors als edificis, segons el RITE.

  Construcció de màquines

 • Homologació d'elements de grues torre desmuntables.
 • Resistència dels materials i el seu dimensionament.
 • Homologació i marcatge CE de màquines i elements mecànics conforme al conjunt de directives europees.
 • Projectes per a la construcció de màquines amb risc i de conformitat amb els equips de treball en aplicació dels Reials Decrets 1435/1992 i 1215/1997

  Dictàmens i peritacions

 • Valoració de béns mobles i inmobles.
 • Dictàmens pericials d'ofici o a instància de part, segons els procediments establerts en el Llibre II, Títol I, de la LEC (Ley de Enjuiciamiento Civil).
 • Diàgnostic expert sobre causes d'accidents i sinistres.

  Assessorament sobre proveïdors

 • Recomanació sobre els industrials i proveïdors més experimentals i adequats a les seves necessitats.
 • Recomanació sobre proveïdors de productes específics.
 • Recomanació sobre aplicació de materials.
 • Coordinació d'actuacions en execucions d'obres i instal.lacions.